REGULAMIN KONKURSU INSTAGRAM

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem konkursu (dalej: „Konkurs”) na portalu społecznościowym Instagram i Fundatorem nagród jest La MakeUp Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 37, lok. 17.6, 02-672 Warszawa (dalej: „Organizator”).

 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Instagram, dostępnym pod adresem https://www.instagram.com/wwwmakeuppl/ (dalej: “Profil”).

 

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest sponsorowany i wspierany przez serwis społecznościowy Instagram ani w żaden sposób z nim powiązany.

 

4. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez osoby biorące udział w konkursie jest Organizator.

 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do nich, ich zmiana bądź usunięcie.

 

6. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

 

7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji, sprawują pracownicy Organizatora.

 

 

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 

1. Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnik”) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konta w serwisie społecznościowym Instagram, które zaakceptowały niniejszy Regulamin.

 

2. Uczestnik oświadcza, że:

 

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

 

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

 

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje, gdzie udział w konkursie oznacza automatyczną akceptację;

 

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu portalu społecznościowego Instagram;

 

e. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

 

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram;

 

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy Organizatora oraz ich rodziny.

 

 

 

§ 3. NAGRODA

 

1. W Konkursie przewidziano 2 NAGRODY – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

 

2. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są 2 balsamy do ust od Sister's Aroma

 

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Instagram, na Profilu https://www.instagram.com/wwwmakeuppl/ oraz na stronie internetowej Organizatora www.makeup.pl (Regulamin).

 

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

 

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „Post Konkursowy“) na portalu społecznościowym Instagram na Profilu od dnia 27.02. 2023 r. i trwa do 06.03.2023 r. do godziny 23:59:59.

 

 

 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

 

- obserwuj @wwwmakeuppl @sistersaroma.eu

- umieść te emotikony w komentarzach:

Codziennie od 7.55 do 20.05
Zamów rozmowę
Koszyk(0)

logowanie

Ustaw nowe hasło

Oddzwonimy do Ciebie!