REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu (dalej: „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook i Fundatorem nagród jest La MakeUp Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 37, lok. 17.6, 02-672 Warszawa (dalej: „Organizator”).

 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/wwwmakeuppl/ (dalej: “Profil”).

 

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest sponsorowany i wspierany przez serwis społecznościowy Facebook ani w żaden sposób z nim powiązany.

 

4. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez osoby biorące udział w konkursie jest Organizator.

 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do nich, ich zmiana bądź usunięcie.

 

6. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

 

7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji, sprawują pracownicy Organizatora.

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 

1. Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnik”) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konta w serwisie społecznościowym Facebook, które zaakceptowały niniejszy Regulamin.

 

2. Uczestnik oświadcza, że:

 

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

 

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

 

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje, gdzie udział w konkursie oznacza automatyczną akceptację;

 

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu portalu społecznościowego Facebook;

 

e. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

 

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

 

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy Organizatora oraz ich rodziny.

 

§ 3. NAGRODA

 

1. W Konkursie przewidziano 5 NAGRÓD – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

 

2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są zestawy do pielęgnacji twarzy od Tołpa:

 

-Woda micelarna z komórkami macierzystymi jabłka Tołpa: https://makeup.pl/product/617821/

-Energetyzujący tonik-eliksir do twarzy Tołpa: https://makeup.pl/product/617822/ 

-Żel-peeling do twarzy z kwasem migdałowym: https://make.pl/product/617820/

-Hipoalergiczny żel do twarzy twarzy Tołpa: https://makeup.pl/product/617819/

-Ręcznik Tołpa: https://makeup.pl/product/616761/ 

 

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na Profilu https://www.facebook.com/wwwmakeuppl/ oraz na stronie internetowej Organizatora www.makeup.pl (Regulamin).

 

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

 

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „Post Konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na Profilu od dnia 15.06.2021 r. i trwa do 30.06.2021 r.  do godziny 23:59:59.

 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

 

a. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

 

b. zaobserwowanie profilu Makeup.pl na Facebooku,

 

c. opublikowanie w formie pisemnej komentarza pod Postem Konkursowym o produkcie do pielęgnacji bez, którego nie wyobraża sobie lata

 

d. oznaczenie znajomego  

 

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku na Profilu Organizatora.

 

3. Jeden Uczestnik może napisać tylko jeden komentarz.

 

4. Profil Uczestnika na Facebooku nie może być prywatny.

 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

 

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

 

4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 5 zwycięzców.

 

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w komentarzu pod Postem Konkursowym nie później niż do  01.07. 2021 r. do godz. 23:59:59.

 

6. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika Nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Facebooku wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

 

a. imię i nazwisko

 

b. adres korespondencyjny

 

c. numer telefonu

 

d. adres mailowy.

 

7. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 6, lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi bądź wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do Nagrody.

 

8. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

 

9. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.

 

10. Przyznane Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych Nagród.

  

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooku, w szczególności uczestników, którzy:

 

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

 

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

 

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

 

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

 

e) tworzą fikcyjne konta/profile w portalu społecznościowym Facebook.

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

  

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz ogłoszenia listy zwycięzców w komentarzu pod Postem Konkursowym.

 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

 

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

 

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

 

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

 

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

2. Zdjęcia dołączone do zgłoszeń w Poście Konkursowym nie będą w żaden sposób wykorzystywane przez Organizatora.

 

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem .“Konkurs na Facebooku 15.06.2021 r.– 30.06.2021 r.”

 

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.06.2021 r. i obowiązuje do 30.06.2021 r.

 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Profilu Organizatora oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.makeup.pl.

 

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.makeup.pl.

Codziennie od 7.55 do 20.05
Zamów rozmowę
Koszyk(0)

logowanie

Ustaw nowe hasło

Oddzwonimy do Ciebie!